MATERIALS

Els elements i estructures per tractament acústic, es poden descriure com aquells que tenen la propietat d'absorbir o reflectir una part important de l'energia de les ones sonores que xoquen contra ells.
Els materials acústics s'utilitzen també com a superfícies d'acabat de diferents tipus de construccions, amb la finalitat de satisfer uns determinats ambients.
Algunes de les propietats que mereixen atenció, a més de l'absorció sonora, són l'efecte decoratiu, reflectivitat lumínica, manteniment, estabilitat, resistència al foc, etc.
Les pèrdues d'energia en els materials es poden caracteritzar mitjançant el coeficient d'absorció sonora alfa, que és la relació entre l'energia sonora absorbida i l'energia sonora incident sobre el producte per unitat de superfície i que pot variar des d'un 1 o 2% al 100%, per a diferents materials.
El coeficient d'absorció sonora d'un material depèn de la naturalesa del mateix, de la freqüència de l'ona sonora i de l'angle amb el qual l'ona incideix sobre la superfície.
Ja que el coeficient d'absorció varia amb la freqüència, se solen donar els mateixos a les freqüències de 125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000Hz.

 

 

 
ACUSTICAD - Tel 635 373 366 - info@acusticad.com